Keep coding

XXXXXXXXXXXOXXXXXXXCHXXXXX
XXXXXXXXXX||XXXXXXX|X3XXXX
XXXXXXXXXX||XXXXXXX|XXXXXX
XXXXXXXXXX||XXXXXXX|XXXXXX
XHXCXXXXXX||XXXXXXXNXXXXXX
XX3X\XXXXX/X\XXXXX/X\XXXXX
XXXXX\XXX/XXX\XXX/XXX\XXXX
XXXXXX\X/XXXXX\X/XXXXX\XXX
XXXXXXXNXXXXXX||XXXXXXX\XX
XXXXXXX|XXXXXX||XXXXXXXX\X
XXXXXXX|XXXXXX||XXXXXXX//X
XXXXXXX|XXXXXX||XXXXXX//XX
XXXXXX//\XXXXX/X\XXXX//XXX
XXXXX//XX\XXX/XXX\XX//XXXX
XXXX//XXXX\X/XXXXX\//XXXXX
XXXXOXXXXXXNXXXXXXXNXXXXXX
XXXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXCHXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX3XXXXXXXXXXXX